Algemene verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN N.V. LITHOBETON (KBO BE0 400 402 736)

ALGEMEEN

1. Iedere bestelling of overeenkomst is, niettegenstaande de aanvaarding door de verkoopagenten slechts bindend na
    schriftelijke bekrachtiging door de verkoper. Alleen de algemene verkoopsvoorwaarden van de verkoper die door de koper
    gekend zijn, regelen de verkoop. De voorwaarden die op de bestelbons van de koper voorkomen en in tegenstelling met
    hierbij vermelde voorwaarden zijn, kunnen niet ingeroepen worden, behalve in geval van uitdrukkelijke afwijking. Deze
    algemene voorwaarden zijn deelbaar wat betekent dat de nietigheid van één clausule niet de nietigheid van alle clausules
    inhoudt.

PRIJZEN, OFFERTES en ORDERBEVESTIGING of BEVESTIGING van BESTELLING

2. De prijzen zijn EXW (volgens de Incoterms) en exclusief BTW of andere taksen, tenzij anders vermeld.

3. De offerten blijven geldig gedurende 10 werkdagen. (Nochtans blijven de offertes ingediend voor openbare inschrijvingen
    geldig tot en met de vijftiende dag, die volgt op de datum van de opening van de inschrijving voor zover de koper inmiddels
    zijn bestelling bevestigt onder voorbehoud voor hem het werk toegewezen te krijgen).

4. Het verkoopscontract komt tot stand wanneer Lithobeton een bestelling aanvaardt middels het opsturen van een
    orderbevestiging, die de koper ofwel schriftelijk bevestigt ofwel bij gebreke aan een schriftelijke bevestiging binnen de 7 dagen
    na verzending geacht wordt bevestigd te hebben.

5. Behoudens andersluidende bijzondere voorwaarden zijn de in de offerte en de bevestiging van bestelling vermelde prijzen
    gekoppeld aan de “prijsherzieningsindex” van de FEBE, die maandelijks gepubliceerd wordt in de gespecialiseerde pers.

6. Een referentiemonster kan steeds worden opgevraagd voor betonstraatstenen onder Benor-certificaatnr. 311 en 126.

AANVAARDING VAN DE GOEDEREN

7. De goederen zijn aangenomen in de magazijnen van de verkoper. De goederen worden altijd vervoerd op risico van de koper
    vanaf het ogenblik dat zij op een vrachtwagen, een spoorwagen of om het even welk vervoermiddel geladen zijn, zelfs indien
    deze door de verkoper worden ter beschikking gesteld.

8. Afgenomen of geleverde goederen worden niet teruggenomen tenzij bij schriftelijke toestemming van NV Lithobeton. Enkel
    standaard niet-opmaat gemaakte producten zonder gebreken en per volle verpakkingseenheid komen in aanmerking voor
    terugname. Bij terugname worden er kosten aangerekend voor het herstapelen, de administratieve verwerking en eventuele
    afvoer naar het stort.

VERVOER

9. Wanneer het verkoopscontract de levering voorziet franco werf kan dit enkel geschieden wanneer de toegangswegen en werf
    zelf berijdbaar zijn voor vrachtwagens met MTM 30 ton. Het lossen gebeurt door de zorgen van de koper en op zijn kosten,
    hetzij op de werf, hetzij op de meest dichtbijgelegen plaats die de vervoerder als bereik- en berijdbaar aanziet. De koper
    neemt vanaf de aankomst de gebeurlijke wachtgelden ten zijnen laste, met een minimum van 75 euro/uur.

10. De vervoerder die de leveringsbon aftekent is verantwoordelijk voor het overgewicht en de veiligheid van het transport van de
    goederen vanaf de magazijnen van de verkoper.

LEVERINGSTERMIJN

11. De leveringstermijnen beginnen te lopen vanaf het definitieve akkoord nopens de uitvoeringsmodaliteiten. Zij worden altijd
     gegeven ten titel van inlichting en zonder verbintenis, zij kunnen daarom in geen enkel geval aanleiding geven tot enige
     schadeloosstelling.

12. Wordt aanzien als een geval van overmacht dat ons van elke verplichting ontslaat: algemene of gedeeltelijke werkstaking
      zowel op onze werkplaatsen als op deze van onze leveranciers, ongeval, machinebreuk, abnormale weersomstandigheden,
      hardship, enz. , en in het algemeen elke gedwongen vermindering van de fabricagecapaciteit, tenslotte ook het ontbreken
      van het nodige vervoermiddel of de onderbreking van het vervoer in het algemeen. Deze opsomming dient als verklarend en
      niet beperkend te worden aanzien.

13. De goederen moeten binnen de vastgestelde termijn afgehaald worden, zo niet ten laatste binnen de drie weken die op de
      bestelling volgen. Bij gebreke mag de verkoper hetzij de overeenkomst verbreken hetzij er de uitvoering van eisen.  

KLACHTEN

14. Om ontvankelijk te zijn, moeten de klachten over de geleverde goederen en betwistingen over facturen, gemotiveerd per
      aangetekend schrijven met motivatie overgemaakt worden binnen de acht dagen volgend op de ontvangst van de factuur of
      levering van de goederen en vóór hun verwerking. Klachten of protestering van facturen geven de koper geen recht tot niet
      betalen van de factuur.

15. De waarborg van de fabrikant is beperkt tot de vervanging of herstelling van de als defect erkende stukken. Iedere
      monsterneming en proef geven recht op een tegenproef.

16. Monsterneming, proeven en tegenproeven moeten uitgevoerd worden in tegenwoordigheid van de verkoper. Iedere
      ongunstige proef geeft recht op een tegenproef in een erkend laboratorium. Indien de levering is aangenomen zijn de kosten
      van de proeven en tegenproeven ten laste van de koper. Indien de levering geweigerd wordt zijn al de kosten ten laste van
      de verkoper.

17. Iedere klacht voor onzichtbaar gebrek moet ingediend worden binnen de vier maanden na levering. Zij is als ongegrond
      aangezien wanneer het product beantwoordt aan de ter zake geldende normen van het Belgische Instituut voor Normalisatie.

18. Ingeval van geschil blijven de waren onder de bescherming van de koper, die de geschikte bewaring en opslag ervan moet
      verzekeren. Klachten betreffende beschadigde waren of tekorten moeten zonder uitstel bij de vervoerder ingediend worden.

19. De aansprakelijkheid van Lithobeton voor eventuele schade en indirecte schade die een koper kan lijden als gevolg van de
     afname van de producten wordt beperkt tot maximum een vierde van de contractwaarde van de geleverde goederen.

BETALING

20. De agenten zijn niet bevoegd om de bedragen van de facturen te ontvangen. Geen enkele afhouding voor waarborg of om
      gelijk welke andere reden mag door de koper toegepast worden.

21. Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling, zijn de facturen contant betaalbaar op de zetel van de vennootschap.

22. Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling rente geven van 10 %.

23. In geval van niet-betaling op de vervaldag, behoudt de verkoper zich het recht voor om van rechtswege en zonder
      voorafgaande ingebrekestelling, buiten de rente, het bedrag van de factuur met 10 % te verhogen met een minimum van
      100 euro.

24. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigde saldo van al de andere, zelfs niet vervallen
      facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar, welke betalingsovereenkomst ook moge gemaakt zijn.

25. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling
      ontbonden worden, onverminderd de rechten van de verkoper op alle schadevergoedingen en intresten. De wilsuiting hiertoe
      per aangetekend schrijven door de verkoper zal hiervoor volstaan.

26. De verkoper behoudt zich het eigendomsrecht op de geleverde goederen voor tot de volledige betaling van de prijs met
      inbegrip van eventuele rente en schadevergoeding, zelfs wanneer de goederen bewerkt en verwerkt werden. De koper is van
      rechtswege in gebreke wanneer de contractuele algemene verkoopsvoorwaarden hiertoe zijn vervuld zodat een aanmaning
      niet nodig is. De koper zal niettegenstaande het eigendomsvoorbehoud de risico’s dragen, zoals verlies- en
      vernietigingsrisico’s. Ingeval de koper de goederen herverkoopt, cedeert hij aan de verkoper ten titel van pand, van nu af
      aan, alle schuldenvorderingen die voorkomen uit deze herverkoop. De door de koper betaalde voorschotten blijven de
      verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop door de verkoper.

27. De kopers gaan de verbintenis aan zich te verzetten tegen eventueel derden beslag voor zover de goederen niet volledig
      afbetaald zijn.

28. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt
      geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.

29. Indien het vertrouwen van de verkoper in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijk
      uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering der door
      koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken (zoals, zonder dat deze opsomming beperkend is:
      overlijden, onvermogen, ontbinding of wijziging van de vennootschap, protest voor non-acceptatie, onzekere
      solventievermogen, gerechtelijke reorganisatie, faillissement, achterstallige betaling, enz.), behoudt de verkoper zich het
      recht voor, zelfs indien de goederen al geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of gedeelte ervan op te
      schorten en van de koper de geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behoudt de verkoper
      zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. Dit alles onverminderd de rechten van de
      verkoper op alle schadevergoedingen en intresten.

30. In die gevallen wordt de waarde van de al geleverde of gefabriceerde waren van de betwiste bestellingen onmiddellijk
      eisbaar zonder dat hierdoor afstand gedaan wordt van de schadevergoedingen en intresten die de verkoper van rechtswege
      toegekend worden.

31. Ingeval van faillissement van de koper wordt van rechtswege en zonder voorafgaandelijke mededeling eventuele mogelijke
      schuldcompensatie uitgevoerd.

RECHTSGEBIED

32. Alle eventuele geschillen worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht en vallen onder de uitsluitende bevoegdheid
      van de Belgische rechtbanken die territoriaal bevoegd zijn over de zetel van de vennootschap.

PRIVACYBELEID

33. Lithobeton voert een privacybeleid conform de GDPR-verordening, consulteerbaar op de website https://www.lithobeton.be/nl/privacy-policy.