Disclaimer

1. ONDERWERP

1.1. Door op deze website te surfen, documenten te lezen, bestanden te downloaden, deze op enige andere manier te
       raadplegen en/of er op enige andere manier gebruik van te maken, verklaart u zich akkoord met de hierna volgende
       voorwaarden en bepalingen en verbindt u zich ertoe om deze na te leven. Deze zijn als enige geldig, met uitsluiting van
       enige andere voorwaarden.

1.2. E-mailberichten van Lithobeton (incl. eventuele bijlage(n)) zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en strikt     
       vertrouwelijk of anderszins wettelijk beschermd. Indien u niet de geadresseerde bent, verzoeken wij u dit bericht aan de
       afzender terug te sturen en alle kopieën ervan te wissen en te vernietigen. Lithobeton is niet aansprakelijk voor virussen in
       dit e-mailbericht en/of bijlage(n). Lithobeton kan op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden
       voor en/of in verband met de gevolgen van en/of schade ontstaan door het onjuist, onvolledig en/of niet-tijdig versturen en
       ontvangen van de inhoud van dit bericht.

2. UITBATER

2.1. Huidige website wordt uitgebaat door Lithobeton nv met maatschappelijke zetel te Kanaalstraat 18, 8470 Gistel
       (Snaaskerke), en met als ondernemingsnummer BE 0400.402.736 (hierna kortweg “Lithobeton” genoemd).

 3. TOEGANKELIJKHEID

3.1. Huidige site kan geraadpleegd worden door recente computers waarop courante software geïnstalleerd staat (browser,
       operating system, enz.). Lithobeton waarborgt echter geen enkele compatibiliteit en kan geenszins aansprakelijk gesteld
       worden zo u, om welke reden dan ook, (een deel van) huidige site niet kunt raadplegen en/of gebruiken.

3.2. Huidige site wordt enkel met een informatief doel aangeboden. U verkrijgt enkel het recht om deze website en zijn inhoud
       ten persoonlijke titel te raadplegen. Ieder commercieel gebruik van deze website is strikt verboden.

3.3. Het is strikt verboden om, op welke wijze dan ook en met welke technische middelen dan ook, zich toegang trachten te
       verschaffen tot delen die niet publiekelijk online zijn geplaatst. Het is tevens strikt verboden huidige site te wijzigen, aan te
       passen, zaken eraan toe te voegen en/of te verwijderen, op welke wijze dan ook en met welke technische middelen dan ook.

3.4. U verbindt zich ertoe om geen enkele daad te stellen, ongeacht de gebruikte technische middelen, die op enig ogenblik de
       goede werking van huidige site op welke wijze dan ook in het gedrang kan brengen.

4. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

4.1. Het concept, de inhoud, de lay-out, de structuur, de sourcecodes, de programmatuur, de afbeeldingen, de foto's, de
       animaties, de audiovisuele werken, de teksten, gegevens, muziek en alle andere onderdelen van huidige website zijn en
       blijven de exclusieve eigendom van Lithobeton en aanverwante partijen en worden beschermd door diverse intellectuele
       eigendomsrechten (waaronder het auteursrecht, het merkenrecht, het sui generis recht van de producent van een databank,
       enz.), hetgeen u erkent en aanvaardt. Door op deze site te surfen verkrijgt u geen enkel recht hierop.

4.2. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en/of gebruik, ander welke
       vorm dan ook, op eender welke wijze van deze website en zijn inhoud is strikt verboden. Het opslaan van enige informatie
       en/of onderdeel van deze site in een (elektronische) database of anderszins is niet toegestaan, met uitzondering van het
       automatisch 'cachen' van de informatie door de browser.

4.3. Door bepaalde gegevens, teksten, afbeeldingen en/of andere bestanden online te plaatsen, geeft u automatisch aan
       Lithobeton gratis de exclusieve toestemming om de inhoud van uw post te reproduceren, mee te delen en/of anderszins te
       gebruiken op deze site.

5. AANSPRAKELIJKHEID

5.1. Algemeen. De raadpleging en het gebruik, van welke aard ook en met welke technische middelen dan ook, van huidige
       website gebeurt steeds onder uw eigen verantwoordelijkheid. Lithobeton kan, globaal genomen, geenszins aansprakelijk
       gesteld worden t.a.v. de gebruiker en/of derden voor door deze laatsten mogelijks geleden schade, van welke aard ook
       (direct, indirect, volgschade, enz.), winstderving, verlies van gegevens, verlies van een kans of voor eender welke schade
       veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in de opstelling, uitbating en aanbieding van deze site, m.i.v. al haar
       onderdelen en dit zelfs indien Lithobeton gewaarschuwd werd voor het bestaan van bepaalde problemen en/of de mogelijke
       schade van de gebruiker en/of de derde.

5.2. Gegevens. Lithobeton zet zijn beste middelen in om ervoor te zorgen dat de gegevens en documenten die deel uitmaken
       van deze site volledig, accuraat en actueel zijn. Fouten en/of onvolledigheden en/of verouderde gegevens kunnen echter
       nooit uitgesloten worden en Lithobeton kan dienaangaande derhalve geen enkele waarborg geven. Lithobeton kan dan ook
       geenszins aansprakelijk gesteld worden ingeval van schade en/of verlies, van welke aard ook, die zou voortvloeien uit het
       gebruik, de raadpleging en/of het downloaden van enig onderdeel van huidige site. Lithobeton kan tevens geenszins
       aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, van welke aard ook, die zou voortvloeien uit beslissingen die u zou nemen
       op basis van enige gegevens en/of informatie op huidige site.

5.3. Toegankelijkheid. Lithobeton zet zijn beste middelen in om ervoor te zorgen dat deze site op iedere ogenblik toegankelijk is
       voor een normaal aantal gebruikers. Lithobeton heeft echter op ieder ogenblik het recht deze website geheel of gedeeltelijk
       op te schorten of stop te zetten, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing. Lithobeton kan niet aansprakelijk gesteld worden
       voor enig verlies en/of schade, van welke aard ook, dat geleden zou worden t.g.v. de opschorting, onderbrekingen,
       (technische) storingen, vertragingen, moeilijke bereikbaarheid, onbereikbaarheid en/of de beëindiging van (een deel van)
       huidige site.

5.4. Virus. Alhoewel Lithobeton zijn beste middelen inzet om huidige website bug-, virus-, trojan horse- en spywarevrij te houden,
       kan het niet uitgesloten worden dat deze alsnog zouden voorkomen. Lithobeton kan geenszins aansprakelijk gehouden
       worden voor enige hieruit voortvloeiende schade en/of verlies. Lithobeton raadt u ten zeerste aan om steeds de nodige     
       firewall, anti-virus en andere beschermende software te installeren teneinde mogelijke beschadigingen van uw computer te
       voorkomen. Zo u de aanwezigheid van een van voornoemde elementen zou vaststellen in huidige site wordt u uitgenodigd
       om deze aan de webmaster mee te delen zodat de nodige maatregelen kunnen genomen worden.

5.5. Links. Huidige site bevat o.m. links naar andere sites. Deze sites staan niet onder controle van Lithobeton en worden niet
       noodzakelijkerwijs aanbevolen noch goedgekeurd door Lithobeton. Lithobeton gaat ook niet na of de inhoud van deze sites
       wijzigt. Lithobeton kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud noch de goede werking van externe sites waarnaar
       verwezen wordt noch voor enige nadelige gevolgen die uit de raadpleging en/of het gebruik, op welke wijze dan ook, van die
       sites kunnen voortvloeien.

5.6. Dataverkeer. Het versturen van bepaalde gegevens, zoals e-mails, persoonsgegevens, creditkaart-nummers, e.d.m. gebeurt
       steeds op eigen risico. Lithobeton zet zijn beste middelen in om ervoor te zorgen dat de overdracht van deze gegevens op
       een beveiligde wijze geschiedt, doch kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die zou voortvloeien uit
       het verlies van bepaalde gegevens en/of uit de interceptie van deze gegevens door een derde partij. Lithobeton raadt u ten
       zeerste aan om dienaangaande de nodige software te installeren en steeds omzichtig om te gaan met het gebruik en de
       mededeling van uw persoonlijke gegevens.

6. PRIVACY EN GEBRUIK VAN COOKIES

6.1. De persoonsgegevens die Lithobeton verzamelt (bijvoorbeeld bij de registratie op de website of nieuwsbrief) vallen onder
       toepassing van artikel 4 § 1 van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Zij
       zullen worden opgenomen in een bestand dat aan derden kan doorgegeven worden en/of voor intern gebruik en/of voor
       direct mailing kan aangewend worden.

6.2. Bepaalde informatie wordt tevens verzameld in zogenaamde 'log-files'; hetgeen Lithobeton toelaat om o.a. de trafiek naar
       deze site te analyseren, alsook het profiel van de gebruikers van deze site. Lithobeton behoudt zich het recht voor om deze
       gegevens aan derden mee te delen.

6.3. U heeft steeds vrije toegang tot de gegevens die op u betrekking hebben om er zo nodig de verbetering en/of doorhaling van
       te vragen.

6.4. Huidige website maakt gebruik van zogenaamde 'cookies', zijnde kleine stukjes informatie die door deze site naar uw
       browser gestuurd worden teneinde terugkomende gebruikers te identificeren en die daartoe op de harde schijf van de
       gebruiker weggeschreven worden. Dit vermijdt dat u zich voortdurend kenbaar dient te maken (door uw login en paswoord in
       te geven) teneinde van bepaalde diensten gebruik te kunnen maken. Lithobeton behoudt zich het recht voor om deze
       cookies te gebruiken om u een gepersonaliseerde versie van huidige website aan te bieden.

6.5. Zo u deze cookies wenst te verwijderen, dient u de handleiding van uw browser te raadplegen. Het staat u vrij om deze optie
       uit te schakelen in uw browser. Het kan zijn dat u in dat geval bepaalde onderdelen van deze site niet of slechts gedeeltelijk
       kunt raadplegen en/of gebruiken.

7. DIVERSEN

7.1. Forum. Zo deze site een forum bevat, is, naast deze disclaimer, het specifiek forum-reglement van toepassing dat u hier kan
       vinden. U verbindt zich ertoe om dit reglement steeds strikt na te leven bij iedere raadpleging en/of gebruik van het forum.

7.2. Hyperlinks. Hyperlinken en/of deeplinken naar huidige website is pas toegelaten na daartoe de toestemming van Lithobeton
       bekomen te hebben. Sowieso dient, nadat u de toestemming bekomen heeft, iedere link steeds naar de home page van
       huidige website te verwijzen.

7.3. Spam. Lithobeton verstuurt geen spam. Indien u een e-mail, dan wel een nieuwsbrief van Lithobeton ontvangt, dan sluit die
       aan op uw vraag of verzoek. Zo u alsnog ongewenst e-mails vanwege Lithobeton ontvangen heeft, kan u dat  hier melden
       en dan doen wij zo spoedig mogelijk het nodige om ervoor te zorgen dat u geen mails meer ontvangt.

7.4. Berichten. Op deze site kunnen desgevallend berichten van allerlei aard (posts, tips, links, boodschappen, enz.) van derden
       opgenomen worden. Lithobeton behoudt zich het recht voor om deze diensten onmiddellijk en zonder voorafgaande
       verwittiging geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of te beëindigen. Lithobeton kan niet aansprakelijk gesteld worden voor
       enig verlies dat hieruit zou voortvloeien. Aangezien deze berichten het werk van derden zijn, kan Lithobeton op geen enkele
       wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die daaruit zou voortvloeien, noch voor eventuele fouten in de inhoud
       ervan. Alle teksten, gegevens, foto's, video's, berichten of andere materialen geplaatst binnen deze berichten vallen onder
       de exclusieve verantwoordelijkheid van de persoon van wie deze gegevens uitgaan. Zo u een bericht, van welke aard ook,
       of enige andere vorm van informatie, gegevens en/of mening plaatst op deze site, verbindt er zich toe daarbij uitsluitend
       informatie te gebruiken (afbeeldingen, foto's,...) die niet in strijd is met de intellectuele rechten van derden (auteursrechten,
       recht van afbeelding,...), noch met de normen en de goede zeden, noch met enige andere wettelijke bepaling. U vrijwaart
       dan ook uitdrukkelijk Lithobeton tegen iedere aanklacht of vordering uitgaande van derden als gevolg van de inhoud van
       hetgeen u op deze site geplaatst heeft.

8. SLOTBEPALINGEN

8.1. Ongeldigheid. Deze disclaimer samen met de privacy statement is deelbaar. Derhalve tast de nietigverklaring van één of
       meerdere bepalingen hiervan in generlei opzicht de geldigheid der andere bepalingen aan. Indien enig gedeelte van deze
       disclaimer als overmatig ruim wordt verklaard, zal de bepaling, niettegenstaande dit feit, uitvoerbaar zijn tot het maximum
       toegelaten bij wet. Indien enig gedeelte van deze disclaimer als volledig ongeldig wordt beschouwd, zal Lithobeton deze
       vervangen door een bepaling welke zo dicht mogelijk het economisch effect van de ongeldig verklaarde bepaling benadert.

8.2. Bevoegde rechter. Ieder geschil, van welke aard ook, dat zou voortvloeien uit de raadpleging en/of het gebruik van huidige
       site valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Hoven en Rechtbanken van het Gerechtelijk Arrondissement van Brugge.

8.3. Toepasselijk recht. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.

8.4. Disclaimer. Deze disclaimer kan, zonder voorafgaande verwittiging, aangepast worden, in functie o.m. van wettelijke
      evoluties. U wordt dan ook uitgenodigd om regelmatig na te gaan of en in voorkomend geval welke wijzigingen aangebracht
      werden. Wijzigingen treden in van zodra zij op de website kenbaar worden gemaakt.

8.5. Vragen. Voor alle vragen inzake huidige disclaimer kan u steeds een mail sturen naar het e-mailadres onderaan deze
       pagina of schrijven naar Lithobeton, Kanaalstraat 18, 8470 Gistel (Snaaskerke). Huidige versie is in voege getreden op 1
       januari 2011. © 2011 Lithobeton. Alle rechten uitdrukkelijk voorbehouden.